ปัญหาคอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขได้โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์ @Jakapant

ปัญหาการโกง การคอรัปชั่น ในกระทรวงศึกษาธิการ แก้ได้ง่ายๆ โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์  มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานวิชา  บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคล  และบริหารงานทั่วไป  บริหารโดยบอร์ดบริหารที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  คนในชุมชนส่งตัวแทนเข้ามาบริหาร  ตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจ  ไม่ปล่อยให้ครู ให้ผู้บริหารโรงเรียนกระทำการโดยพลการ  โรงเรียนเป็นของชุมชน  คงไม่มีชุมชนใดไม่อยากให้โรงเรียนของตนเองเจริญก้าวหน้า และคงไม่มีชุมชนใดอยากให้ลูกหลานของตนด้อยคุณภาพ

เมื่ออำนาจการบริหารงานเบ็ดเสร็จอยู่ที่โรงเรียน  หน่วยงานที่ใหญ่เทอะทะในกระทรวงศึกษาธิการหลายหน่วยงานไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไป เช่น สพฐ.,  สพป.,  สพม., ศธ.ภาค และ ศธ.จ. รับรองถูกยุบแน่นอน  เมื่อหน่วยงานเหล่านี้ไม่มี ลำดับขั้นตอนย่อมน้อยลง   ปัญหาการโกงการคอรัปชั่นย่อมลดน้อยลงตาม    ให้คงเหลือแค่กระทรวงศึกษาธิการสายตรงกับโรงเรียน  การตรวจสอบก็ง่ายขึ้น  หน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแบบเข้มข้น  ชุมชนก็ควบคุมตรวจสอบอีกทางหนึ่ง    มองเห็นภาพชัดเจน ถ้าโรงเรียนเป็นนิติบุคคลสมบูรณ์แบบ ลดการโกง ลดการคอรัปชั่นได้มหาศาล

การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม จะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ICER ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมกระทู้ร้องเรียนสินค้าและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น
 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย ICER จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ และแอบพลิเคชั่นในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง ICER จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในลักษณะที่จะสามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาท ของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม