ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

อย่ายึดมั่นถือมั่น คิดทำที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและประเทศชาติ แล้วปฏิรูปโครงสร้างจะสำเร็จครับ การศึกษาแบบตามอัธยาศัยจะเป็นดาวรุ่งในอนาคต แต่ของไทยต้องปรับตัวให้รองรับภาคสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ อาชีพ  แผนอนาคตปฏิรูปประเทศจะสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ได้ ถ้าหากการศึกษาของประชาชน และการปกครองยังเหมือนเดิม  ขาดความรับผิดชอบต่อผลที่สะท้อนและปรากฏต่อสายตาสังคมปัจจุบัน  แต่คงไม่หมดหวังซะที่เดียวหากการศึกษา การปกครอง การเป็นอยู่ได้นำสิ่งดีๆที่พ่อแม่บรรพบุรุษท่านทำไว้ให้ดีแล้ว ที่สมเด็จพ่อของแผ่นดินทรงประยุกต์เป็นทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาให้คนไทยและประเทศไทย ประเทศต่างๆทั่วโลก เพราะทางนี้คือต้นทางการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร ทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีปัญญาและสามารถ และจิตอาสา ด้วยสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้นี้

 หลักสูตรสถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางมาปรับได้หลากหลายปฏิบัติ  ผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่และอำนาจอยู่และทำไม่ไม่ทำ หลักสูตรเมืองไทยฝรั่งบอกว่าดีที่สุดในโลก แต่นำหลักสูตรสู่การปฏิบัตินั้นแย่เพราะเราสอนเด็กไม่ครบกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฏี ของบูล์ม  และ Intelligence  8 ประการของการ์ดเนอ  หลักการเรียนรู้แนวพุทธกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็แนวเดียวกัน  ไม่เอามาใช้

                              4 พฤษภาคม 2561

การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม จะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ICER ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมกระทู้ร้องเรียนสินค้าและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น
 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย ICER จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ และแอบพลิเคชั่นในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง ICER จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในลักษณะที่จะสามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาท ของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม