ปฎิรูปประเทศต้องแข็งแรง @ดร.ไพโรจน์ อักษรสือ

ขอเป็นกำลังใจ ปฏิรูปประเทศต้องแข็งแรงไม่แผ่ว เร่งประชุมอย่าฟังเสียงหลอกล่อให้ตกหลุมพรางใดๆ ขอเสนอความคิดเห็นดังนี้

    1.การศึกษาตลอดชีวิต ประชาชนต้องรู้จักนำมาใช้พัฒนาความเป็นอยู่ด้วยตนเอง ชาวบ้านต้องเริ่มเรียนรู้วินัยการเงินการคลังตัวเอง  เริ่มทำบัญชีครัวเรือนและหัดเป็นผู้ผลิตด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ซื้อ แต่ปลูกกินสร้างเอง ละเลิกอบายมุข มีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่ง รับผิดชอบครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

    2.สถาบันราชภัฎต้องสร้างครูที่เป็นครูดีมีวิชาและจรณะให้บ้านเมือง  ให้สมกับเป็นวิทยาลัยชุมชนของประเทศ  ให้มารับผิดชอบสังคม  ทุกสถาบันการศึกษาควรนำเสนอเรื่องอาชีพ  สร้างรายได้  เชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงศึกษา ธรรมะ วัฒนธรรม ภูมิสังคม และธรรมชาติ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต้องการคนดีมีวิชาและจรณะมาเป็นครู  เป็นผู้บริหาร  เป็นบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชาติมาก่อนสิ่งใดมากกว่าเพื่อตนเอง  เพื่อฟื้นฟูกระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้เด็กไทยเป็นคนดีมีวิชา

    3.พื้นฟูระบบครอบครัวปัจจุบันให้แข็งการดูแลบุตร ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นวิศวกรสังคม  เพื่อครอบครัวที่แข็งแรงในอนาคต ร.ร. ที่ออสเตรเลียทุกโรงสอนพระพุทธศาสนา และเด็กนั่งสมาธิก่อนเลิกเรียนทุกวัน

   4.การเลือกถือเอาบางส่วนเพื่อประโยชน์ตน จะเป็นอันตรายมากสำหรับคนมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับชาติ  ซึ่งเป็นเรื่องของจริยธรรมสำนึกของบุคคล แต่ถ้าเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติและประชาชนในอนาคต เขาจะศึกษาอย่างลึกซึ้งและนำข้อดีของอดีตปัจจุบัน สิ่งใดไม่ดีก็ละเสียสร้างสรรค์สิ่งดี และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งนึกคิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้อำนวยประโยชน์สังคมส่วนรวมประเทศชาติเสมอ ๆ จะเป็นทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมาก

การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม จะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ICER ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมกระทู้ร้องเรียนสินค้าและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น
 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย ICER จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ และแอบพลิเคชั่นในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง ICER จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในลักษณะที่จะสามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาท ของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม