ปฏิรูปการศึกษา 4.0 @ดร.ไพโรจน์

การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่ง และในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐแบบเอกชนจะสามารถเร่งได้ทันการ กับ 4.0 และเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ให้มีงานทำ มีความสุขในสังคม โดยที่เด็กเยาวชนนี้จะเป็นผู้ดูแลบริการกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยอย่างสามารถและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แผนอนาคตปฏิรูปประเทศจะสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ได้ ถ้าหากการศึกษาของประชาชนและการปกครองยังเหมือนเดิม ขาดความรับผิดชอบต่อผลที่สะท้อนและปรากฏต่อสายตาสังคมปัจจุบัน. แต่คงไม่หมดหวังซะทีเดียวหากการศึกษา การปกครอง การเป็นอยู่ได้นำสิ่งดีๆที่พ่อแม่บรรพบุรุษท่านทำไว้ให้ดีแล้ว ที่สมเด็จพ่อของแผ่นดินทรงประยุกต์เป็นทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาให้คนไทยและประเทศไทย ประเทศต่างๆทั่วโลก เพราะทางนี้คือต้นทางการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร ทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีปัญญาและสามารถ และจิตอาสา ด้วยสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้นี้

เริ่มที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ  สังคมต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญ มาช่วยกันปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็น ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัยตั้งแต่แรกเกิด สร้างเด็กดีมีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามที่ถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคมประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 60 รอช้าไม่ได้แล้วครับ

ปรับสถานศึกษาให้คล่องตัวมีอิสระรับผิดชอบผล สร้างผู้ผลิต ผู้จัดการงาน มหาวิทยาลัยชุมชนที่ผลิตคนสร้างงานอย่างมีคุณภาพ มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ  วัดผลด้วยงานที่จับต้องได้ คุณภาพ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวก ต้นทุนต่ำ สูงด้วยคุณภาพ สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง สร้างผู้นำใหม่ ผู้จัดการ และเถ้าแก่ใหม่ มีจริยธรรมเป็นที่พึ่ง  มีตนเป็นพึ่ง สังคม ประเทศชาติ  เชื่อมโยงกันเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งดงาม เป็นระเบียบ ผู้คนมีรอยยิ้ม น้ำใจงาม เอื้อเฟื้อเมตตา สามัคคี  สิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ประชาสังคม ศาสนา จับมือกันร่วมงานแบบประชารัฐ และสอดคล้องแต่ละภูมิสังคม สุดท้ายคือประเทศไทย 4.0 ทุกด้าน

                 4 พฤษภาคม 2561

การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม จะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ICER ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมกระทู้ร้องเรียนสินค้าและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น
 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย ICER จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ และแอบพลิเคชั่นในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง ICER จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในลักษณะที่จะสามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาท ของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม