หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

ป้ายกำกับ “โครงสร้าง”

กลับไปดูทั้งหมด
84 0

โครงสร้างระบบโรงเรียนต้องมีกลุ่มงานอำนวย/งานบริหารทั่วไป @Tavisak visisdankura (ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร)

โครงสร้างระบบโรงเรียน ต้องมีฝ่ายหรือกลุ่มงานอำนวย/งานบริหารทั่วไป เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเฉพาะด้าน เช่น งานธุรการระบบข้อมูล/งานการเงินบัญชี ครูจะได้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนการสอนการบริหารชั้นเรียนบริหารรายวิชาและกิจกรรมนักเรียนได้อย่างเต็มมีประสิทธิภาพและปลอดจากความเสี่ยงในงานอำนวยการหรืองานบริหารทั่วไป

กลุ่มโครงสร้าง
79 0

รัฐควรสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีคุณภาพ @สัญญานนท์

รัฐควรต้องสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีความรู้และมีความตั้งใจทำงานจริงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับระบบการคัดคนเข้ามาเป็น ผอ.รร. ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นั้น ยังคัดคนที่มีคุณภาพดีได้น้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะใช้งาน

ห้องไลน์ เชียงใหม่
74 0

เสนอให้สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง @พีรภัทร

ขอเสนอให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ   เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีความเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง  ไม่ต้องมีหน่วยเหนือหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายประถมศึกษา  ฝ่ายมัธยมศึกษา มามีอำนาจคอยควบคุมบังคับบัญชา  โรงเรียนสามารถพัฒนาในรูปคณะบุคคล ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
70 0

เสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กระจายอำนาจไปยังโรงเรียนโดยตรง @พีรภัทร

ขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กระจายอำนาจไปยังโรงเรียนโดยตรง ได้แก่  งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน  งบประมาณนมนักเรียนหรือนมโรงเรียน  หากกระจายอำนาจให้เงินผ่านมือท้องถิ่น อบต. กลับทำให้เกิดความล่าช้า  ท้องถิ่น อบต.จ่ายเงินล่าช้า โรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติจริงๆ กลับต้องรอ และหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
79 0

ปัญหาคอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขได้โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์ @Jakapant

ปัญหาคอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขได้โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์   มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานวิชา  บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคล  และบริหารงานทั่วไป  บริหารโดยบอร์ดบริหารที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  คนในชุมชนส่งตัวแทนเข้ามาบริหาร  ตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจ  ไม่ปล่อยให้ครูให้ผู้บริหารโรงเรียนกระทำการโดยพลการ  คงเหลือแค่กระทรวงศึกษาธิการสายตรงกับโรงเรียน ลำดับขั้นตอนย่อมน้อยลง   การตรวจสอบก็ง่ายขึ้นลดการคอรัปชั่นได้มหาศาล

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
89 0

สถานศึกษานิติบุคคล @พีรภัทร

ไม่ควรมีการแบ่งแยกสำนักงานเขตฝ่ายประถมหรือฝ่ายมัธยมมาควบคุมสถานศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญความเป็นนิติบุคคลให้อำนาจในการแก้ปัญหาต่างๆของสถานศึกษาในรูปคณะบุคคลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสะดวก  จึงต้องการความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
74 0

โรงเรียนขนาดเล็ก @Witaya

โรงเรียนขนาดเล็ก ผอ. ต้องเฝ้าโรงเรียน  มิเช่นนั้นนักเรียนจะหายหมด  

กลุ่มโครงสร้าง
73 0

กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. @นรินทร์ สังฆพันธ์

การวางกฎเกณฑ์ กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. ควรทำในช่วงนี้ให้ชัดเจน ก่อนการเมืองจะเข้ามาบริหารราชการของไทยครับ มิเช่นนั้นการเมืองจะนำหน้าการศึกษาไทยเช่นเดิม

กลุ่มโครงสร้าง
9 0

ปฏิรูปโครงสร้าง @พีรวัฒน์

ถ้าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ควรเพิ่มหน่วยงานหรือเคลื่อนย้ายบุคลากร เพราะจะมีผลกระทบหากมีการปฏิรูปเคลื่อนย้ายกันในภายหลัง

กลุ่มโครงสร้าง
20 0

การปฏิรูปโครงสร้าง @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การยุบรวม ประถมฯมัธยมฯและศึกษาธิการมารวมกัน เป็นเขตพื้นที่ฯ เป็นการศึกษาขึ้นพื้นฐาน คนแต่ละกลุ่มมีอัตตา ยึดติดกับ กรม กอง สำนักงานและสถานศึกษาในสังกัดตน เกิดความแตกแยกในองค์กร ใครกล้าพูดความจริงบ้าง ว่านี่คือความจริง

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
19 0

โครงสร้างที่ดี @ดร.พรศักดิ์ จินา

การบริหารและการจัดการศึกษา  การทำโครงสร้างที่ดีและจัดคนดีมีความรู้เข้าบริหาร  มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  บุคลากรไม่ควรเกิน ๒๕ ถึง๓๐ คน  เดิม สนง.ศธอ.  มีคนไม่เกิน๑๐ คนทำงานทุกเรื่อง  มากกว่าเขตพื้นที่เสียอีก

กลุ่มโครงสร้าง
14 0

โครงสร้างต้องมีกลไกที่คล่องตัวแข็งแรงมีธรรมาภิบาล @ดร.ไพโรจน์

การศึกษา สถานศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะและมีธรรมาภิบาลพร้อมๆไปกับการปรับเปลี่ยนหลักการสอน วิธีปฏิบัติใหม่ๆที่รองรับ 4.0 ด้วยกันในเวลาอันใกล้นี้  การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่งและในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐ 

กลุ่มโครงสร้าง
26 0

การปฏิรูปให้โรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคล : นายพีรภัทร

ควรให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ไม่ควรมีหน่วยเหนือมาควบคุมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
23 0

การกระจายอำนาจให้โรงเรียน @sawian

ความจริงแล้วประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูอยู่ด้วยกันไม่ได้  การแยกกระทรวงอีกครั้งมิใช่ทางออก การกระจายอำนาจให้โรงเรียนคือจุดหมายปลายทางของการศึกษา

กลุ่มอุดมศึกษา
70 0

ศธจ. และ กศจ. @ธนชน มุทาพร

ในฐานะชมรม ผอ.สพท.แห่งประเทศไทยผมไม่ปฏิเสธเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรม และเป็นธรรมาภิบาลของ กศจ.เกือบทุก กศจ. ที่สามารถสร้างความสุขให้กับครูเรื่องโยกย้ายที่ไร้การทุจริต(แต่อาจมีแอบกันอยู่บ้าง) สิ่งที่ผมสะท้อนไปนั้น อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ เพราะชมรมมิได้เสนอให้ยกเลิก กศจ.  หรือ ศธจ.

กลุ่มโครงสร้าง
30 0

โรงเรียนนิติบุคคล @พูนศักดิ์ พระรัตภูมี

ระวัง ร.ร.นิติบุคคล จะเป็นนิติบุคคลชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่ สอง สาม จะมีการเรียกร้องไม่สิ้นสุด อยากให้ทำเหมือน ร.ร.มหิดลฯ ทั้งหมด ผอ.ร.ร.ไม่ต้องกระเสือกกระสน หางบพัฒนา ร.ร.เพราะปัจจุบันให้เงินเขาไปร้อยบาท จะเอาคุณภาพร้อย คนไม่ทำจะไม่รู้ เพราะสนามรบที่แท้จริง คือ ร.ร. จะแพ้ชนะกัน อยู่ที่ ร.ร.

กลุ่มโครงสร้าง
31 0

การปฎิรูปกระทรวงศึกษาธิการสู่ภูมิภาค @ประเทือง

ใคร่ขออนุญาต เสนอความคิดเห็นต่อ กอปศ.ในเรื่องการปฎิรูปกระทรวงศึกษาธิการสู่ภูมิภาค เพื่อ กอปศ.ได้รับฟังความคิดเห็นจากหลากหลาย ถ้วนทั่วทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ไม่พวกมากลากไป หรือกลุ่มกดดัน ต่างๆ อาจทำให้ผิดเพี้ยนเบี้ยวได้...ข้อเสนอแม้แต่เสียงเดียวแต่เป็นข้อเท็จจริง ก็ควรนำไปเป็นแนวทางได้ ขอเสนอดังนี้นะครับ ...

กลุ่มโครงสร้าง