หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

ป้ายกำกับ “การบริหารจัดการ”

กลับไปดูทั้งหมด
84 0

โครงสร้างระบบโรงเรียนต้องมีกลุ่มงานอำนวย/งานบริหารทั่วไป @Tavisak visisdankura (ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร)

โครงสร้างระบบโรงเรียน ต้องมีฝ่ายหรือกลุ่มงานอำนวย/งานบริหารทั่วไป เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเฉพาะด้าน เช่น งานธุรการระบบข้อมูล/งานการเงินบัญชี ครูจะได้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนการสอนการบริหารชั้นเรียนบริหารรายวิชาและกิจกรรมนักเรียนได้อย่างเต็มมีประสิทธิภาพและปลอดจากความเสี่ยงในงานอำนวยการหรืองานบริหารทั่วไป

กลุ่มโครงสร้าง
79 0

รัฐควรสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีคุณภาพ @สัญญานนท์

รัฐควรต้องสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีความรู้และมีความตั้งใจทำงานจริงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับระบบการคัดคนเข้ามาเป็น ผอ.รร. ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นั้น ยังคัดคนที่มีคุณภาพดีได้น้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะใช้งาน

ห้องไลน์ เชียงใหม่
74 0

เสนอให้สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง @พีรภัทร

ขอเสนอให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ   เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีความเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง  ไม่ต้องมีหน่วยเหนือหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายประถมศึกษา  ฝ่ายมัธยมศึกษา มามีอำนาจคอยควบคุมบังคับบัญชา  โรงเรียนสามารถพัฒนาในรูปคณะบุคคล ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
70 0

เสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กระจายอำนาจไปยังโรงเรียนโดยตรง @พีรภัทร

ขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กระจายอำนาจไปยังโรงเรียนโดยตรง ได้แก่  งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน  งบประมาณนมนักเรียนหรือนมโรงเรียน  หากกระจายอำนาจให้เงินผ่านมือท้องถิ่น อบต. กลับทำให้เกิดความล่าช้า  ท้องถิ่น อบต.จ่ายเงินล่าช้า โรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติจริงๆ กลับต้องรอ และหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
73 0

กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. @นรินทร์ สังฆพันธ์

การวางกฎเกณฑ์ กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. ควรทำในช่วงนี้ให้ชัดเจน ก่อนการเมืองจะเข้ามาบริหารราชการของไทยครับ มิเช่นนั้นการเมืองจะนำหน้าการศึกษาไทยเช่นเดิม

กลุ่มโครงสร้าง
26 0

การปฏิรูปให้โรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคล : นายพีรภัทร

ควรให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ไม่ควรมีหน่วยเหนือมาควบคุมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา