หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

17 0

การเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ @Jakapant

ขอแลกเปลี่ยนเรียนประเด็นการเรียนการสอนเด็กที่ความต้องการจำเป็นพิเศษและขอสะท้อนปัญหาที่เกิดในปัจจุบันให้ท่านรับทราบ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
18 0

การสอบเข้าศึกษาต่อ @Jakapant

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสอบเข้าม. 1 หรือการสอบเข้าม. 4  ตลอดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ ไม่เห็นด้วยกับการสอบคัดเลือก แต่ควรรับทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนตามโควต้าเมื่อเต็มแล้วก็หยุดรับ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
8 0

ปรับหลักสูตรใหม่ เน้นค้นหาความถนัด @ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช

ควรปรับหลักสูตรใหม่หมด ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นค้นหาความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลได้และจัดกิจกรรมตอบสนองเด็กได้อย่างต่อเนื่องถึงจะพัฒนาศักยภาพเด็กได้

กลุ่มโครงสร้าง
11 0

การสอนตามความแตกต่างและศักยภาพผู้เรียน @Wittaya

ครูต้องสอนตามความถนัด  ความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพของผู้เรียน

กลุ่มโครงสร้าง
9 0

ค้นหาความถนัดรายบุคคลตั้งแต่ปฐมวัย @ดร.ไพโรจน์

ต้องรีบค้นพบความถนัดเด็กเป็นรายบุคคล ที่โดดเด่นตั้งแต่ปฐมวัย  ครูต้องฝึกเรื่องนี้ การค้นหาความถนัด สามารถเชี่ยวชาญให้เด็กอย่างเร็วให้ได้ทันพัฒนาการธรรมชาติจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งแต่อบ.๓ ขวบ

กลุ่มโครงสร้าง
10 0

การส่งผลงานขอวิทยฐานะ @สัญญานนท์

ครูที่ตั้งใจสอนไม่มีวิทยฐานะ ส่วนครูที่ตั้งใจทำผลงานไม่ค่อยทุ่มเทกับการสอนกลับมีวิทยฐานะ ไม่เป็นธรรม

กลุ่มโครงสร้าง
7 0

โครงสร้างที่ดี @ดร.พรศักดิ์ จินา

การบริหารและการจัดการศึกษา  การทำโครงสร้างที่ดีและจัดคนดีมีความรู้เข้าบริหาร  มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  บุคลากรไม่ควรเกิน ๒๕ ถึง๓๐ คน  เดิม สนง.ศธอ.  มีคนไม่เกิน๑๐ คนทำงานทุกเรื่อง  มากกว่าเขตพื้นที่เสียอีก

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

โครงสร้างต้องมีกลไกที่คล่องตัวแข็งแรงมีธรรมาภิบาล @ดร.ไพโรจน์

การศึกษา สถานศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะและมีธรรมาภิบาลพร้อมๆไปกับการปรับเปลี่ยนหลักการสอน วิธีปฏิบัติใหม่ๆที่รองรับ 4.0 ด้วยกันในเวลาอันใกล้นี้  การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่งและในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐ 

กลุ่มโครงสร้าง
9 0

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา V-NET @Anupong

เด็กที่มาเรียนวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ถนัดวิชาการ แต่เมื่อลงมือทำ ก็สามารถทำได้ แล้วเด็กก็มีความภาคภูมิใจ แต่พอเข้าทดสอบ V-NET ออกมาตกกันหมด ความภาคภูมิใจ หายหมดเลย กลายเป็นเด็กโง่ในสายตาครู

กลุ่มอาชีวศึกษา
12 0

ครูโรงเรียนเอกชน @Anupong

ทุกวันนี้ ครูของรัฐที่รับนั้น ได้จากโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ผลิตให้ ผ่านการหล่อหลอมอย่างเข้มข้น

กลุ่มอาชีวศึกษา
14 0

การศึกษาปฐมวัย @ปรีดา บุญแสง (ปู่)

การศึกษาประเทศไหนก็ตามแต่  ถ้าจะให้บรรลุตามจุดหมายของประเทศนั้นประชาชนต้องอยู่ดีกินดี จะอยู่ดีกินดีได้ ประชากรต้องเรียนรู้ที่สามารถช่วยตัวเองได้ ตามวัย 

กลุ่มการศึกษาเอกชน
14 0

วัดหรือโรงเรียน ทางเลือกการศึกษาปฐมวัย @sunyonoi

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเชียงใหม่ ฝากเสนอความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาควรให้สิทธิและโอกาสแก่เด็กทุกคนตาม พ.ร.บ.ในการเลือกและเรียนในโรงเรียนหรือวัดหรือที่เหมาะสม

ห้องไลน์ เชียงใหม่
18 0

การปฏิรูปให้โรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคล : นายพีรภัทร

ควรให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ไม่ควรมีหน่วยเหนือมาควบคุมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
15 0

การศึกษาไทย @ชาตรี ดีทองหลาง

ถึงศธ.คิดได้ไม่ใช่ยาก ที่ลำบากคือทำตามเหตุผล พอจะทำบางทีต้องวกวน ทำกับคนส่วนมากยุ่งยากใจ บางเรื่องขัดไปหมดข้อกฎหมาย ถึงคิดได้ก็ต้องทำตามเงื่อนไข มันยุ่งยากมากยิ่งกว่าสิ่งใด  ... 

กลุ่มครูอาจารย์
11 0

ความเป็นไปของไทยกับญี่ปุ่น @พีรวัฒน์

10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก ... 
การปลูกฝังลักษณะนิสัยต้องเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้าเรียน เหมือนที่เคยนำเสนอแนวที่มีบางแห่งเคยทำมาสำเร็จ คือโครงการวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง แต่จะอยู่ที่ว่าทำแล้วมีความยั่งยืนหรือไม่เท่านั้นเอง

กลุ่มโครงสร้าง
11 0

พลิกคุณภาพ พลิกกระบวนการเรียนรู้ @Dr.Pornsak Jina

พลิกคุณภาพ  ต้องพลิกกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนรู้  ที่ต้องยึดถือว่าผู้เรียนทุกคนพัฒนาได้  ผู้เรียนสำคัญและพัฒนาตามศักยภาพ  เพื่อความเจริญงอกงานตามวัย   ครูต้องทุ่มเทอย่างจริงจังบนการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงใจ

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
14 0

เสนอปรับหลักสูตรครู @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

เสนอปรับหลักสูตรครูอีกครั้ง  พัฒนาการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมครอบครัวชุมชน สำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ครูในแต่ละระดับผู้เรียนควรต้องมีคุณลักษณะต่างกัน  ตามลักษณะผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มอาชีวศึกษา
14 0

การกระจายอำนาจให้โรงเรียน @sawian

ความจริงแล้วประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูอยู่ด้วยกันไม่ได้  การแยกกระทรวงอีกครั้งมิใช่ทางออก การกระจายอำนาจให้โรงเรียนคือจุดหมายปลายทางของการศึกษา

กลุ่มอุดมศึกษา
61 0

ศธจ. และ กศจ. @ธนชน มุทาพร

ในฐานะชมรม ผอ.สพท.แห่งประเทศไทยผมไม่ปฏิเสธเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรม และเป็นธรรมาภิบาลของ กศจ.เกือบทุก กศจ. ที่สามารถสร้างความสุขให้กับครูเรื่องโยกย้ายที่ไร้การทุจริต(แต่อาจมีแอบกันอยู่บ้าง) สิ่งที่ผมสะท้อนไปนั้น อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ เพราะชมรมมิได้เสนอให้ยกเลิก กศจ.  หรือ ศธจ.

กลุ่มโครงสร้าง
18 0

โรงเรียนนิติบุคคล @พูนศักดิ์ พระรัตภูมี

ระวัง ร.ร.นิติบุคคล จะเป็นนิติบุคคลชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่ สอง สาม จะมีการเรียกร้องไม่สิ้นสุด อยากให้ทำเหมือน ร.ร.มหิดลฯ ทั้งหมด ผอ.ร.ร.ไม่ต้องกระเสือกกระสน หางบพัฒนา ร.ร.เพราะปัจจุบันให้เงินเขาไปร้อยบาท จะเอาคุณภาพร้อย คนไม่ทำจะไม่รู้ เพราะสนามรบที่แท้จริง คือ ร.ร. จะแพ้ชนะกัน อยู่ที่ ร.ร.

กลุ่มโครงสร้าง