หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

3 0

ปฏิรูปการศึกษาโดยทุกภาคส่วน @ดร.ไพโรจน์

รัฐต้องถอยออกมาให้ทุกภาคส่วนทำการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้วิธีอบรมบ่มนิสัยและให้การศึกษาลูกหลานดีกว่าเดิม

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
323 0

อาชีวศึกษา @Anupong

ตอนนี้มีหน่วยใดบ้างที่ไม่ผลิตนักศึกษา ปวช. หน่วยงานไหนๆ ก็อ้างว่าผลิต ปวช. เพราะงบอุดหนุนรายหัว ไม่ใช่เพราะเรื่องการสร้างผู้เรียนสายอาชีพ

กลุ่มอาชีวศึกษา
5 0

ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

อย่ายึดมั่นถือมั่น คิดทำที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและประเทศชาติ แล้วปฏิรูปโครงสร้างจะสำเร็จครับ การศึกษาแบบตามอัธยาศัยจะเป็นดาวรุ่งในอนาคต

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

ปฏิรูปโครงสร้าง @พีรวัฒน์

ถ้าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ควรเพิ่มหน่วยงานหรือเคลื่อนย้ายบุคลากร เพราะจะมีผลกระทบหากมีการปฏิรูปเคลื่อนย้ายกันในภายหลัง

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

ครอบครัวกับการศึกษา@ดร.ไพโรจน์

ไม่ต้องรอให้โครงสร้างออกครับ รัฐต้องมีมาตรการให้ถือว่าครอบครัวต้องอบรมบ่มนิสัยให้ความรักความเมตตากรุณาอันอบอุ่นแก่เด็กลูกหลานอย่างดีและต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญทุกด้านให้แก่ประเทศชาติอย่างดี สมกับวิสัยทัศน์ประเทศที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไปครับ

กลุ่มโครงสร้าง
2 0

การปฏิรูปโครงสร้าง @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การยุบรวม ประถมฯมัธยมฯและศึกษาธิการมารวมกัน เป็นเขตพื้นที่ฯ เป็นการศึกษาขึ้นพื้นฐาน คนแต่ละกลุ่มมีอัตตา ยึดติดกับ กรม กอง สำนักงานและสถานศึกษาในสังกัดตน เกิดความแตกแยกในองค์กร ใครกล้าพูดความจริงบ้าง ว่านี่คือความจริง

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
2 0

การสอบ @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การสอบบางเรื่องยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะทักษะ แต่วิธีการสอบควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าสอบความรู้ความจำ ถ้ายังสอบความรู้ความจำอยู่การศึกษาก็ล้มเหลวเหมือนที่เป็นอยู่ 

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
3 0

การศึกษาปฐมวัย @Pun

ปฐมวัยควรบรรจุเรื่องการฝึกกราบไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ เรื่องมารยาทฝึกให้มากๆ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
2 0

ปฏิรูปการศึกษา 4.0 @ดร.ไพโรจน์

การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่ง และในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐแบบเอกชนจะสามารถเร่งได้ทันการ กับ 4.0 

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
3 0

การเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ @Jakapant

ขอแลกเปลี่ยนเรียนประเด็นการเรียนการสอนเด็กที่ความต้องการจำเป็นพิเศษและขอสะท้อนปัญหาที่เกิดในปัจจุบันให้ท่านรับทราบ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
2 0

การสอบเข้าศึกษาต่อ @Jakapant

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสอบเข้าม. 1 หรือการสอบเข้าม. 4  ตลอดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ ไม่เห็นด้วยกับการสอบคัดเลือก แต่ควรรับทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนตามโควต้าเมื่อเต็มแล้วก็หยุดรับ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
1 0

ปรับหลักสูตรใหม่ เน้นค้นหาความถนัด @ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช

ควรปรับหลักสูตรใหม่หมด ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นค้นหาความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลได้และจัดกิจกรรมตอบสนองเด็กได้อย่างต่อเนื่องถึงจะพัฒนาศักยภาพเด็กได้

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

การสอนตามความแตกต่างและศักยภาพผู้เรียน @Wittaya

ครูต้องสอนตามความถนัด  ความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพของผู้เรียน

กลุ่มโครงสร้าง
2 0

ค้นหาความถนัดรายบุคคลตั้งแต่ปฐมวัย @ดร.ไพโรจน์

ต้องรีบค้นพบความถนัดเด็กเป็นรายบุคคล ที่โดดเด่นตั้งแต่ปฐมวัย  ครูต้องฝึกเรื่องนี้ การค้นหาความถนัด สามารถเชี่ยวชาญให้เด็กอย่างเร็วให้ได้ทันพัฒนาการธรรมชาติจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งแต่อบ.๓ ขวบ

กลุ่มโครงสร้าง
1 0

การส่งผลงานขอวิทยฐานะ @สัญญานนท์

ครูที่ตั้งใจสอนไม่มีวิทยฐานะ ส่วนครูที่ตั้งใจทำผลงานไม่ค่อยทุ่มเทกับการสอนกลับมีวิทยฐานะ ไม่เป็นธรรม

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

โครงสร้างที่ดี @ดร.พรศักดิ์ จินา

การบริหารและการจัดการศึกษา  การทำโครงสร้างที่ดีและจัดคนดีมีความรู้เข้าบริหาร  มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  บุคลากรไม่ควรเกิน ๒๕ ถึง๓๐ คน  เดิม สนง.ศธอ.  มีคนไม่เกิน๑๐ คนทำงานทุกเรื่อง  มากกว่าเขตพื้นที่เสียอีก

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

โครงสร้างต้องมีกลไกที่คล่องตัวแข็งแรงมีธรรมาภิบาล @ดร.ไพโรจน์

การศึกษา สถานศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะและมีธรรมาภิบาลพร้อมๆไปกับการปรับเปลี่ยนหลักการสอน วิธีปฏิบัติใหม่ๆที่รองรับ 4.0 ด้วยกันในเวลาอันใกล้นี้  การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่งและในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐ 

กลุ่มโครงสร้าง
2 0

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา V-NET @Anupong

เด็กที่มาเรียนวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ถนัดวิชาการ แต่เมื่อลงมือทำ ก็สามารถทำได้ แล้วเด็กก็มีความภาคภูมิใจ แต่พอเข้าทดสอบ V-NET ออกมาตกกันหมด ความภาคภูมิใจ หายหมดเลย กลายเป็นเด็กโง่ในสายตาครู

กลุ่มอาชีวศึกษา
2 0

ครูโรงเรียนเอกชน @Anupong

ทุกวันนี้ ครูของรัฐที่รับนั้น ได้จากโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ผลิตให้ ผ่านการหล่อหลอมอย่างเข้มข้น

กลุ่มอาชีวศึกษา
2 0

การศึกษาปฐมวัย @ปรีดา บุญแสง (ปู่)

การศึกษาประเทศไหนก็ตามแต่  ถ้าจะให้บรรลุตามจุดหมายของประเทศนั้นประชาชนต้องอยู่ดีกินดี จะอยู่ดีกินดีได้ ประชากรต้องเรียนรู้ที่สามารถช่วยตัวเองได้ ตามวัย 

กลุ่มการศึกษาเอกชน