หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “กลุ่มโครงสร้าง”

กลับไปดูทั้งหมด
0 0

การเมืองกับการปฏิรูปการศึกษา @THE STAR

การปฏิรูปการศึกษาควรก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์โลก มิควรติดหล่ม จากนี้การศึกษามิใช่ใบปริญญาเท่านั้น อีกสิบปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง : ความรู้เป็นฐาน ความสามารถเป็นหลัก

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

เรียนฟรี 15 ปี @Dr.Ratchai

เรื่องเรียนฟรี 15 ปีนั้น เป็นเรื่องที่รัฐจัดให้บางรายการแต่รัฐใช้คำว่าเรียนฟรีมันจึงสับสนครับ สิ่งที่รัฐไม่ได้จัดให้กับโรงเรียนมัธยมฯ คือ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างครูสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อผู้เรียน ค่าเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ค่าสื่อเทคโนโลยี

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

โรงเรียนขนาดเล็ก @Witaya

โรงเรียนขนาดเล็ก ผอ. ต้องเฝ้าโรงเรียน  มิเช่นนั้นนักเรียนจะหายหมด  

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. @นรินทร์ สังฆพันธ์

การวางกฎเกณฑ์ กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. ควรทำในช่วงนี้ให้ชัดเจน ก่อนการเมืองจะเข้ามาบริหารราชการของไทยครับ มิเช่นนั้นการเมืองจะนำหน้าการศึกษาไทยเช่นเดิม

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

ปฏิรูปการศึกษา ควรมีหลักวิชา  ไม่ใช่หลักพวกมากลากไป 

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

โรงเรียนยอดนิยม @พีรวัฒน์

ช่วงก่อนปี 43 ที่เขตพื้นที่มัธยมยังไม่ได้ตั้งมีโครงการ ร.ร. คู่พัฒนาเอา ร.ร.ยอดนิยมคู่กับ ร.ร.มัธยมใกล้เคียงซึ่งเป็น ร.ร.ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษด้วยกันเพื่อให้การบริหารจัดการบางเรื่องร่วมกันโดยเฉพาะด้านวิชาการ

กลุ่มโครงสร้าง
15 0

โรงเรียนยอดนิยม @ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ

ความเจริญอยู่ที่ไหน. คนก็หลั่งไหลไปอยู่ที่นั่น อยากให้คนไหลไปก็ต้องกระจายความเจริญไปยังที่นั่น  โรงเรียนดังไม่ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้เขาหรอกแต่ออกระเบียบกฎหมายให้เขายืนได้ด้วยตนเอง 

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

โรงเรียนยอดนิยมงดรับ ม.1 @Patchrapha ☘

แนวคิดโรงเรียนยอดนิยมในเมือง งดรับ ม.1 จัดการศึกษาเฉพาะ ม.ปลาย น่าจะแก้ปัญหาเด็ก ม.ต้น จากต่างอำเภอไหลเข้าเมือง ต้องเดินทางไกลไปอยู่หอ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงได้

กลุ่มโครงสร้าง
4 0

ปรับหลักสูตรใหม่ @Witaya

เสนอว่าควรปรับหลักสูตรใหม่ให้เรียนครึ่งวัน ปฏิบัติครึ่งวันโดยลงภาคสนามจริง

กลุ่มโครงสร้าง
8 0

การพัฒนาครู @ประยูร ธีระพงษ์

มีผู้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ ผมกลับเห็นว่าการเรียนครูในมหาวิทยาลัยมา ๔-๕ ปี เป็นการพัฒนาอย่างเพียงพอแล้ว 

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

ครูคืนถิ่น @ดร.พรศักดิ์ จินา

ครูคืนถิ่นที่ทางอุดมศึกษาคิดมา ได้คนเก่งๆทั้งนั้นต่อไปอนาคตคงจะดีขึ้น   ควรคัดตำแหน่งอื่นๆด้วย อย่าให้การเมืองคัด

กลุ่มโครงสร้าง
4 0

การพัฒนาครู @ชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

การพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ โครงสร้าง นโยบาย ผู้บริหารเป็นอย่างไร ครูไม่เข้าใจ ก็เกิดความสำเร็จยาก

กลุ่มโครงสร้าง
1 0

ปัญหาเด็กติดศูนย์ @anupong

ปัญหาเด็กติดศูนย์เคยแก้ปัญหาโดยตั้งสมมติฐานว่าเด็กจำสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ เลยทำข้อสอบไม่ผ่าน เลยเปลี่ยนการวัดผลจากการทำข้อสอบเป็นให้ทำงาน ส่งชิ้นงานแทน ผลที่ได้กลับมาคือเด็กกลับไม่ส่งงาน จากเด็กติด 0 กลายเป็นเด็กติด ร

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

อย่ายึดมั่นถือมั่น คิดทำที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและประเทศชาติ แล้วปฏิรูปโครงสร้างจะสำเร็จครับ การศึกษาแบบตามอัธยาศัยจะเป็นดาวรุ่งในอนาคต

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

ปฏิรูปโครงสร้าง @พีรวัฒน์

ถ้าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ควรเพิ่มหน่วยงานหรือเคลื่อนย้ายบุคลากร เพราะจะมีผลกระทบหากมีการปฏิรูปเคลื่อนย้ายกันในภายหลัง

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

ครอบครัวกับการศึกษา@ดร.ไพโรจน์

ไม่ต้องรอให้โครงสร้างออกครับ รัฐต้องมีมาตรการให้ถือว่าครอบครัวต้องอบรมบ่มนิสัยให้ความรักความเมตตากรุณาอันอบอุ่นแก่เด็กลูกหลานอย่างดีและต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญทุกด้านให้แก่ประเทศชาติอย่างดี สมกับวิสัยทัศน์ประเทศที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไปครับ

กลุ่มโครงสร้าง
1 0

ปรับหลักสูตรใหม่ เน้นค้นหาความถนัด @ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช

ควรปรับหลักสูตรใหม่หมด ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นค้นหาความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลได้และจัดกิจกรรมตอบสนองเด็กได้อย่างต่อเนื่องถึงจะพัฒนาศักยภาพเด็กได้

กลุ่มโครงสร้าง
0 0

การสอนตามความแตกต่างและศักยภาพผู้เรียน @Wittaya

ครูต้องสอนตามความถนัด  ความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพของผู้เรียน

กลุ่มโครงสร้าง
2 0

ค้นหาความถนัดรายบุคคลตั้งแต่ปฐมวัย @ดร.ไพโรจน์

ต้องรีบค้นพบความถนัดเด็กเป็นรายบุคคล ที่โดดเด่นตั้งแต่ปฐมวัย  ครูต้องฝึกเรื่องนี้ การค้นหาความถนัด สามารถเชี่ยวชาญให้เด็กอย่างเร็วให้ได้ทันพัฒนาการธรรมชาติจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งแต่อบ.๓ ขวบ

กลุ่มโครงสร้าง
1 0

การส่งผลงานขอวิทยฐานะ @สัญญานนท์

ครูที่ตั้งใจสอนไม่มีวิทยฐานะ ส่วนครูที่ตั้งใจทำผลงานไม่ค่อยทุ่มเทกับการสอนกลับมีวิทยฐานะ ไม่เป็นธรรม

กลุ่มโครงสร้าง