หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “กลุ่มการศึกษาเอกชน”

กลับไปดูทั้งหมด
146 0

โรงเรียนเอกชน @Anupong

อยากเห็นความเสมอภาค เท่าเทียบ ตรวจทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มการศึกษาเอกชน
137 0

โรงเรียนเอกชน @maetha

โรงเรียนเอกชนกว่าจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านเอกสารของนักเรียน จำนวนนักเรียน รวมถึงความจุ จะต้องเป็นไปตามใบรับอนุญาตฯ จะรับเกินไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่คนเดียว 

กลุ่มการศึกษาเอกชน
151 0

การศึกษาปฐมวัย @ปรีดา บุญแสง (ปู่)

การศึกษาประเทศไหนก็ตามแต่  ถ้าจะให้บรรลุตามจุดหมายของประเทศนั้นประชาชนต้องอยู่ดีกินดี จะอยู่ดีกินดีได้ ประชากรต้องเรียนรู้ที่สามารถช่วยตัวเองได้ ตามวัย 

กลุ่มการศึกษาเอกชน