หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา”

กลับไปดูทั้งหมด
2 0

หลักสูตร 2503 รองรับ Thailand 4.0 @ดร.ไพโรจน์

เห็นด้วยถ้าจะนำเอาหลักสูตรปี 2503 มาประยุกต์ใช้ให้รองรับThailand 4.0 มีสอบได้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ตก ต้องสอบแก้ตัวใหม่  เด็กจะได้ตั้งใจเรียนให้จบ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
0 0

สถานศึกษานิติบุคคล @พีรภัทร

ไม่ควรมีการแบ่งแยกสำนักงานเขตฝ่ายประถมหรือฝ่ายมัธยมมาควบคุมสถานศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญความเป็นนิติบุคคลให้อำนาจในการแก้ปัญหาต่างๆของสถานศึกษาในรูปคณะบุคคลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสะดวก  จึงต้องการความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
3 0

ปฏิรูปการศึกษาโดยทุกภาคส่วน @ดร.ไพโรจน์

รัฐต้องถอยออกมาให้ทุกภาคส่วนทำการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้วิธีอบรมบ่มนิสัยและให้การศึกษาลูกหลานดีกว่าเดิม

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
3 0

การศึกษาปฐมวัย @Pun

ปฐมวัยควรบรรจุเรื่องการฝึกกราบไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ เรื่องมารยาทฝึกให้มากๆ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
2 0

ปฏิรูปการศึกษา 4.0 @ดร.ไพโรจน์

การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่ง และในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐแบบเอกชนจะสามารถเร่งได้ทันการ กับ 4.0 

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
3 0

การเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ @Jakapant

ขอแลกเปลี่ยนเรียนประเด็นการเรียนการสอนเด็กที่ความต้องการจำเป็นพิเศษและขอสะท้อนปัญหาที่เกิดในปัจจุบันให้ท่านรับทราบ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
2 0

การสอบเข้าศึกษาต่อ @Jakapant

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสอบเข้าม. 1 หรือการสอบเข้าม. 4  ตลอดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ ไม่เห็นด้วยกับการสอบคัดเลือก แต่ควรรับทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนตามโควต้าเมื่อเต็มแล้วก็หยุดรับ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
3 0

การปฏิรูปให้โรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคล : นายพีรภัทร

ควรให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ไม่ควรมีหน่วยเหนือมาควบคุมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
7 0

ปฎิรูปประเทศต้องแข็งแรง @ดร.ไพโรจน์ อักษรสือ

ขอเป็นกำลังใจ ปฏิรูปประเทศต้องแข็งแรงไม่แผ่ว เร่งประชุมอย่าฟังเสียงหลอกล่อให้ตกหลุมพรางใดๆ ขอเสนอความคิดเห็นดังนี้

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา