หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

205 0

โครงสร้างระบบโรงเรียนต้องมีกลุ่มงานอำนวย/งานบริหารทั่วไป @Tavisak visisdankura (ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร)

โครงสร้างระบบโรงเรียน ต้องมีฝ่ายหรือกลุ่มงานอำนวย/งานบริหารทั่วไป เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเฉพาะด้าน เช่น งานธุรการระบบข้อมูล/งานการเงินบัญชี ครูจะได้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนการสอนการบริหารชั้นเรียนบริหารรายวิชาและกิจกรรมนักเรียนได้อย่างเต็มมีประสิทธิภาพและปลอดจากความเสี่ยงในงานอำนวยการหรืองานบริหารทั่วไป

กลุ่มโครงสร้าง
199 0

รัฐควรสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีคุณภาพ @สัญญานนท์

รัฐควรต้องสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีความรู้และมีความตั้งใจทำงานจริงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับระบบการคัดคนเข้ามาเป็น ผอ.รร. ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นั้น ยังคัดคนที่มีคุณภาพดีได้น้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะใช้งาน

ห้องไลน์ เชียงใหม่
196 0

การปฏิรูปการศึกษามิใช่การทาสีบ้านใหม่ที่จะสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืน @ชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

เราคงต้องพึงคิดว่าการปฏิรูปมิใช่การทาสีบ้านใหม่ที่จะสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นการค่อยๆปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้น อาจจะใช้เวลา 10-20 ปี การปฏิรูปการศึกษาคือโจทย์สำคัญที่รัฐเสนอเป็นวาระแห่งชาติ 

กลุ่มโครงสร้าง
194 0

เสนอให้สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง @พีรภัทร

ขอเสนอให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ   เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีความเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง  ไม่ต้องมีหน่วยเหนือหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายประถมศึกษา  ฝ่ายมัธยมศึกษา มามีอำนาจคอยควบคุมบังคับบัญชา  โรงเรียนสามารถพัฒนาในรูปคณะบุคคล ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
191 0

เสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กระจายอำนาจไปยังโรงเรียนโดยตรง @พีรภัทร

ขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กระจายอำนาจไปยังโรงเรียนโดยตรง ได้แก่  งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน  งบประมาณนมนักเรียนหรือนมโรงเรียน  หากกระจายอำนาจให้เงินผ่านมือท้องถิ่น อบต. กลับทำให้เกิดความล่าช้า  ท้องถิ่น อบต.จ่ายเงินล่าช้า โรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติจริงๆ กลับต้องรอ และหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
190 0

การศึกษาตลอดชีวิตคือการปฏิรูปการศึกษาของคนในชาติ @ดร.ไพโรจน์

การศึกษาตลอดชีวิตคือการปฏิรูปการศึกษาของคนในชาติ  ประชาชนต้องรู้จักนำมาใช้ปฏิบัติ พัฒนาความเป็นอยู่ด้วยตนเอง 

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
198 0

ปัญหาใหญ่ทางการศึกษาพื้นฐานไทย (ไปไหนไม่รอด) @Tavisak visisdankura (ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร)

ปัญหาใหญ่ทางการศึกษาพื้นฐานไทย (ไปไหนไม่รอด) คือ กระทรวงเปลี่ยนผู้นำบ่อย การผลิตครูและพัฒนาครูคุณภาพต่ำ  ความอ่อนแอด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  สถานศึกษาขาดความชัดเจนในการกระจายอำนาจ สร้างความอึดอัด กดดันต่อสถานศึกษา  การทุจริตที่อยู่ในระดับต้นๆ

กลุ่มโครงสร้าง
202 0

ปัญหาคอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขได้โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์ @Jakapant

ปัญหาคอรัปชั่นในกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขได้โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์   มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานวิชา  บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคล  และบริหารงานทั่วไป  บริหารโดยบอร์ดบริหารที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  คนในชุมชนส่งตัวแทนเข้ามาบริหาร  ตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจ  ไม่ปล่อยให้ครูให้ผู้บริหารโรงเรียนกระทำการโดยพลการ  คงเหลือแค่กระทรวงศึกษาธิการสายตรงกับโรงเรียน ลำดับขั้นตอนย่อมน้อยลง   การตรวจสอบก็ง่ายขึ้นลดการคอรัปชั่นได้มหาศาล

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
188 0

การศึกษาช่วยแก้การเมือง @วินัย

การศึกษาเท่านั้นที่ช่วยแก้การเมืองไปในทิศทางที่ดีงาม ถ้าคนเราฉลาดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์ได้ ก็ไม่ถูกชักนำไปสู่ด้านที่คนชักนำต้องการ 

ห้องไลน์ เชียงใหม่
198 0

หลักสูตรต้านทุจริตต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่องจริงจัง @พีรวัฒน์

หลักสูตรต้านทุจริตต้องบรรจุไว้ในทุกชั้นเรียนทุกระดับและมีการสอนอย่างจริงจัง ปลูกฝังอย่างต่อเนื่องวัดประเมินผลเป็นระยะ

กลุ่มโครงสร้าง
200 0

โรงเรียนขนาดเล็ก @ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช

ถ้า สพฐ. ลดการสร้างโรงเรียนนั้น/โรงเรียนนี้  นำร่องลงเน้นพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทุกด้าน  จะเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างแท้จริง  เด็กก็จะไม่หนีเข้าเมืองไปโรงเรียนตามโครงการต่างๆของ สพฐ.  โรงเรียนขนาดเล็กก็จะน้อยลงเพราะเด็กไม่หนีไปที่อื่น

กลุ่มโครงสร้าง
193 0

การเมืองกับการปฏิรูปการศึกษา @THE STAR

การปฏิรูปการศึกษาควรก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์โลก มิควรติดหล่ม จากนี้การศึกษามิใช่ใบปริญญาเท่านั้น อีกสิบปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง : ความรู้เป็นฐาน ความสามารถเป็นหลัก

กลุ่มโครงสร้าง
187 0

เด็กไทยกับภาษาที่สอง @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศเด็กไทยกับภาษาที่สอง ช่วงนี้ไปได้ดี มีอัตราผลที่เกิดสูงขึ้น แต่การจัดการตอบสนองทักษะพื้นฐานได้ผลแต่ช้ามาก เห็นว่าน่าจะปรับที่ ครูผู้สอน หลักสูตร และที่สำคัญคือสื่อเรียน

กลุ่มอาชีวศึกษา
193 0

เรียนฟรี 15 ปี @Dr.Ratchai

เรื่องเรียนฟรี 15 ปีนั้น เป็นเรื่องที่รัฐจัดให้บางรายการแต่รัฐใช้คำว่าเรียนฟรีมันจึงสับสนครับ สิ่งที่รัฐไม่ได้จัดให้กับโรงเรียนมัธยมฯ คือ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างครูสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อผู้เรียน ค่าเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ค่าสื่อเทคโนโลยี

กลุ่มโครงสร้าง
311 0

หลักสูตร 2503 รองรับ Thailand 4.0 @ดร.ไพโรจน์

เห็นด้วยถ้าจะนำเอาหลักสูตรปี 2503 มาประยุกต์ใช้ให้รองรับThailand 4.0 มีสอบได้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ตก ต้องสอบแก้ตัวใหม่  เด็กจะได้ตั้งใจเรียนให้จบ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
210 0

สถานศึกษานิติบุคคล @พีรภัทร

ไม่ควรมีการแบ่งแยกสำนักงานเขตฝ่ายประถมหรือฝ่ายมัธยมมาควบคุมสถานศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญความเป็นนิติบุคคลให้อำนาจในการแก้ปัญหาต่างๆของสถานศึกษาในรูปคณะบุคคลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสะดวก  จึงต้องการความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
193 0

โรงเรียนขนาดเล็ก @Witaya

โรงเรียนขนาดเล็ก ผอ. ต้องเฝ้าโรงเรียน  มิเช่นนั้นนักเรียนจะหายหมด  

กลุ่มโครงสร้าง
193 0

กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. @นรินทร์ สังฆพันธ์

การวางกฎเกณฑ์ กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. ควรทำในช่วงนี้ให้ชัดเจน ก่อนการเมืองจะเข้ามาบริหารราชการของไทยครับ มิเช่นนั้นการเมืองจะนำหน้าการศึกษาไทยเช่นเดิม

กลุ่มโครงสร้าง
207 0

ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

ปฏิรูปการศึกษา ควรมีหลักวิชา  ไม่ใช่หลักพวกมากลากไป 

กลุ่มโครงสร้าง
200 0

โรงเรียนยอดนิยม @พีรวัฒน์

ช่วงก่อนปี 43 ที่เขตพื้นที่มัธยมยังไม่ได้ตั้งมีโครงการ ร.ร. คู่พัฒนาเอา ร.ร.ยอดนิยมคู่กับ ร.ร.มัธยมใกล้เคียงซึ่งเป็น ร.ร.ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษด้วยกันเพื่อให้การบริหารจัดการบางเรื่องร่วมกันโดยเฉพาะด้านวิชาการ

กลุ่มโครงสร้าง